Regulamin

line

Regulamin konferencji I Forum Zakażeń

 1. Konferencja odbywa się w dniach 4–6 kwietnia 2019 r. w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.fz2019.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: zakwaterowanie w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance, uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe; śniadania dla uczestników zameldowanych w miejscu Konferencji.
 6. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.fz2019.pl.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 9. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 72 1500 2022 1220 2003 6301 0000, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja FZ 2019.
 10. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 17 marca 2019 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 1 stycznia 2019 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 30% kosztów uczestnictwa. Po dniu 1 stycznia 2019 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej.
 12. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 14. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 15. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.
 18. Organizator oświadcza, że podczas wydarzenia będzie obecny dedykowany fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia z Konferencji I Forum Zakażeń. Zdjęcia znajdą się najpóźniej tydzień po I Forum Zakażeń w oficjalnej fotorelacji z wydarzenia – fotorelacja ta ma służyć udokumentowaniu i promocji Konferencji. Uczestnictwo w Konferencji I Forum Zakażeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obecność na zdjęciach opublikowanych później w kanałach komunikacyjnych Organizatora.
 19. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 20. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 21. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.